รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2นายสุชาติ ศศิภัทรกุล 054-079867-90818840271
101อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)    
102บ้านปงสนุกนายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์   
103ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)นางวรนิษฐา คำยศ  นิยะดาปัญญ
104บ้านกิ่วแก้วนางสาวเทวี ใจหมั้น   
105บ้านยางขามนางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล   
108บ้านจุนนายมนตรี มณีวรรณ   
109บ้านห้วยกั้ง    
110บ้านธาตุขิงแกงนายสุเทพ เครืออินทร์   
111บ้านแม่วังช้างนายอารีย์ ขรรค์ชัย   
112บ้านแม่ทะลายนายณภัทร คะมณีวรรณ   
113บ้านสร้อยศรีนายปิยชาติ ธงสัตย์   
114บ้านดอนมูลนายวสัน ดาวศรประศาสน์   
115บ้านร่องย้าง    
116บ้านเวียงลอนายนภดล เขื่อนเป็ก   
117บ้านศรีเมืองชุมนางสุรางค์ ตันกูล   
118บ้านน้ำจุนนายสิงหา กาชัย   
120บ้านร่องแมดนายณัฐพงษ์ ชุมภู   
121บ้านสันหลวงนายอดุลย์ วรรณคำ   
122บ้านห้วยไคร้นายเสน่ห์ สนิท   
123ชุมชนบ้านห้วยงิ้วนายประสิทธิ์ ชูศรีงาม   
124บ้านพวงพยอมนายวรพล จ้าวประยูร   
126บ้านสักลอนางลักษณา จันธิมา   
127บ้านสักทุ่งนายอดิศร เทพเจริญ   
201อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์   
202บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)นายโสภณ นาปรัง   
203บ้านพระนั่งดิน    
204บ้านไชยพรม    
205บ้านปี้นางดวงกมล ใจดี   
206บ้านวังเค็มใหม่นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์   
207บ้านดอนลาว    
208ปัวพิทยานายเสมอพงษ์ อินปั๋น   
209บ้านร่องค้อมนางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์   
210ไทยรัฐวิทยา 109(บ้านร่องส้าน)นายสมพิศ กาติ๊บ   
211บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)นายสำราญ จันต๊ะ   
212บ้านโจ้โก้นายยงยุทธิ์ แดงศักดิ์   
213บ้านใหม่ร่มเย็นนางนนทวรรณ รวมสุข   
214บ้านปางถ้ำนายสุวัฒน์ โยปัญญา   
215บ้านต้นผึ้งนายไกรวุฒิ วงศ์ขจร   
216บ้านปัวศรีพรมนายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญ   
217บ้านฝายกวางนายฉลาด เสนาธรรม   
218บ้านทุ่งหล่มนายมนัด คำถิน   
219บ้านแวนโค้งนายวินัย พงษ์ช้าง   
221บ้านน้ำมินนายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า  สมจิตร(ชื่
222บ้านแฮะนายสมบัติ ราษี   
223บ้านสบทุ(คีรีราษฎร์สงเคราะห์)นายปรีชา โสภาเคน   
224บ้านถ้ำผาลาดนายนพดล ธุระ   
226ชุมชนบ้านเชียงบานนางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่   
227บ้านทุ่งมอก(ราษฎร์อนุกูล)นายสมัย มีสติ   
229บ้านผาฮาวนายธนวัฒน์ ปริญญา   
230บ้านหัวทุ่งนายมานัด สร้อยสวิง   
231บ้านแม่ต๋ำนายเอนก ยารังษี   
232บ้านแวนนายจุน บัติปัน   
233บ้านผาลาดนายณัฐ คำมูล   
234ชัยชุมภูนายอรรถการ สุริยะ   
235บ้านสันปูเลยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ   
236บ้านปางมดแดงนายมณเฑียร ประเสริฐสังข์   
237บ้านหนองบัวเงินนายสัญญา โยธาวุธ   
238บ้านจำบอนนายรุจวิภู จักรแก้ว   
301บ้านดู่นางบงกช ปัญญาไว   
302ชุมชนบ้านบอนนายฑัชธรรม สิงห์แก้ว   
303บ้านหนุน    
304บ้านม่วงนางสุชัญญ์ญา นงนุช   
305บ้านบุญเรืองนางสาวอำไพร สมสมัย   
306บ้านห้วยสิงห์    
307อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)    
309บ้านห้วยแม่แดงนายอนุชา เชื้อเมืองพาน   
310บ้านหมุ้น    
311บ้านหนองท่าควาย    
312บ้านวังบงนายวิชิต กลิ่นหอม   
313บ้านสีพรม    
314บ้านป่าคานางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ   
315บ้านใหม่พัฒนานายสุรชัย วรภูรีกุล   
316บ้านควรดงนางพัชรินทร์ สีทอง   
317บ้านสบขามนายวรากร ปัญญาคำ   
318บ้านนาอ้อมนายบรรจง คิดดี   
319บ้านผาตั้งนายประดิษฐ ผุสดี   
320บ้านน้ำปุกนายสมพงษ์ สืบเครือพรม   
321บ้านขุนกำลัง    
322บ้านสันติสุขนายวาที สมศรี   
323บ้านดอนแก้วนายอดุลย์ สิงห์คำ   
324บ้านดอนเงินว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา   
325บ้านหลวงนายพนมฉัตร มณีมัย   
326บ้านดอนไชยป่าแขมนายอณิรุจน์ สมจิต   
327บ้านหล่ายฝายแก้วนายพศวีร์ ศรีวิชัย   
328บ้านแม่ทายนางสาวปาลีรัตน์ วังวล   
329บ้านสันกลางนาดอนายปรีชา กาวีเขียว   
331บ้านแฮะนายภูบดินทร์ พวงจำ   
332บ้านทุ่งแตนายยุทธนา คงแหลม   
333ราชานุเคราะห์นางสาวธัญพิชชา บุญนะ   
334บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกา อนุสรณ์)นายปรีชา แบนประเสริฐ   
335บ้านปัวนายกมล ผาคำ   
336บ้านเลี้ยวนายณัฐกฤช ชัยชนะ   
337บ้านแบ่งนายนิคม อินต๊ะวงค์   
338บ้านใหม่น้ำเงินนายสมพล สุขศรี   
339ชุมชนบ้านดอนไชยนายสัญญา จิโนสวัสดิ์   
340บ้านปางผักหมนายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์   
341บ้านควรเก๊าเงานายหาญ นันกาวงค์   
401บ้านไชยสถานนายสมบูรณ์ แสนอุ้ม   
402บ้านท่าม่านนายกฤษฎิ์ กาบทุม   
403ชุมชนบ้านหลวง    
404บ้านหล่ายทุ่ง    
405บ้านปงสนุกนายสุชาติ ศิลลัย   
406บ้านสระนายจักรพันธ์ ภาชนะ   
407บ้านทุ่งหนองนายทรงกิจ บุญยืน   
408บ้านท่าฟ้าเหนือนายณรงค์ ไชยลังกา   
409บ้านท่าฟ้าใต้นางกัญญารัตน์ พวงมะลิ   
410บ้านนาบัวนายชรินทร์ ธิวงค์   
411อนุบาลเชียงม่วนนายจำเริญ เรือนสอน   
413บ้านบ่อเบี้ยนายสมฤทธิ์ เวียงคำ  0000000000
414บ้านทุ่งมอกนายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ   
502บ้านสะแล่งนายอำพล ราวกลาง   
503บ้านร้องเชียงแรงนายศรศักดิ์ บัวผัด   
506บ้านสบบงนายจินดา ตาทิพย์   
507อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ   
508บ้านปง    
509บ้านฮวกนายวิจิตร สมศรีวัฒนา   
510บ้านทุ่งติ้วนายอภิชาติ ดวงศรี   
511บ้านสถานนายเอกรัตน์ กันทะเนตร   
512ชุมชนบ้านหนองเลานายสุภัทร์ เขียนโพธิ์   
513บ้านป่าสักนายไพฑูรย์ มาวงค์   
514บ้านแกนายนิพันธ์ จันทร์กิเสน   
515บ้านแกใหม่นิคม    
516บ้านปงใหม่นายปวรัศ วงศ์ใหญ่  สว่าง
517บ้านสานายมนตรี วงศ์ใหญ่   
518บ้านทุ่งกล้วยนายอินทอง เชียงทา   
519บ้านก๊อหลวงสิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์   
520บ้านก๊อน้อยนายวิสิทธิ์ เมืองมูล