ติดตามการดำเนินงานโครงการ DLTV

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ออกติดตามการดำเนินงานโครงการ DLTV ของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนขนาดเล็กใช้ระบบ DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาการใช้การงานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสู่ห้องเรียน

Read more